O szkoleniu

Celem tego kursu jest nauczenie uczestników wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (certyfikatów energetycznych) z wykorzystaniem programu komputerowego. W trakcie zajęć kursanci będą pracowali na wersji edukacyjnej programu do wykonywania świadectw.
Kurs prowadzony jest w oparciu o najnowszą metodologię (oraz proponowane zmiany na rok 2023) i spełnia wszystkie wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Cele szkolenia

Po odbytym szkoleniu uczestnicy będą:
– Znali obowiązujące przepisy i metody sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,
– Będą w stanie samodzielnie przygotować SCHE dla lokalu mieszkalnego oraz budynku jednorodzinnego,
– Zapoznają się ze sposobem rejestracji SCHE w systemie Ministerstwa,
= Będą potrafili zinterpretować uzyskane wyniki.


Kto może uczestniczyć w kursie?

Kurs „Świadectwa charakterystyki energetycznej” skierowany jest do:

Osób, które ukończyły odpowiedni kierunek studiów określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków i są zainteresowane sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz lokali mieszkalnych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba wpisana do wykazu w centralnym rejestrze prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Według przepisów:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 •  ukończyła:
  • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
  • studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

lub:

 • osób, które posiadają uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tj. w specjalnościach:
  • architektonicznej,
  • konstrukcyjno-budowlanej,
  • inżynieryjnej:
   • mostowej,
   • drogowej,
   • kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
   • kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
   • hydrotechnicznej,
   • wyburzeniowej;
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
   • telekomunikacyjnych,
   • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
   • elektrycznych i elektroenergetycznych.

Program szkolenia

Część I – TEORETYCZNA

 • Celem części teoretycznej kursu jest przekazanie uczestnikom fachowej wiedzy popartej praktycznymi przykładami niezbędnymi do poprawnego sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

1.Ustawa z dnia 7 października 2022 r o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane.

 • Omówienie i cel wprowadzonych zmian,
 • Nowe obowiązki certyfikatorów energetycznych.

2. Przepisy towarzyszące, związane z regulacjami w zakresie sporządzania charakterystyk energetycznych, audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

 • Przegląd aktów prawnych, rozporządzenie SCHE oraz Warunki Techniczne,
 • Projekt rozporządzenia w sprawie świadectw energetycznych- planowane zmiany w metodologii.

3. Informacje praktyczne przy wykonywaniu świadectw charakterystyki energetycznej

 • Kategoryzacja budynków na potrzeby bilansu energetycznego,

4. Przykłady świadectw charakterystyki energetycznej, uwzględniając m.in.:

 • Wpływ danych wejściowych,
 • Najczęstsze błędy w świadectwach,
 • Wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP.

Część II – PRAKTYCZNA – kurs praktyczny 

 • Celem części praktycznej kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności samodzielnego wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Programy do wykonywania Świadectw charakterystyki energetycznej – przegląd rynku,
 2. Wprowadzenie do programu Audytor OZC,
 3. Omówienie głównych funkcji i opcji programu,
 4. Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego (bez chłodzenia) przy użyciu programu Audytor OZC,
 5. Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku biurowego przy użyciu programu Audytor OZC,
 6. Eksport i wprowadzanie świadectwa charakterystyki energetycznej do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynku.

* Uczestnicy będą pracować na wersji edukacyjnej programu


Informacje dodatkowe:

 • Miejsce szkolenia: AS-BUD Centrum Konferencyjne, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa (Orco Tower, w pobliżu Dworca Centralnego) SALA 2 PIĘTRO 15.
 • Data szkolenia: 20-21.04.2024 (łącznie 16 godzin)
 • Koszt: 890 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych)
 • Konto: 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709

Jak zapisać się na szkolenie?

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o przesłanie na adres instytut@sedpol.com.pl następujących dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Dodatkowe informacje

instytut@sedpol.com.pl

tel. 660 460 398


Masz pytania? Skontaktuj się z nami