Zapraszamy na studia podyplomowe „Doradca do spraw ochrony środowiska”, które przeznaczone są dla pracowników i kadry kierowniczej urzędów administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, instytucji branży ochrony środowiska oraz wszystkich osób, które chcą zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania ochroną środowiska. 

Doradca ds. ochrony środowiska to zawód przyszłości. Absolwenci naszego kierunku zdobywają nowy, unikalny zawód Specjalisty ds. ochrony środowiska, który już od wielu lat funkcjonuje w pozostałych krajach Unii Europejskiej.  Osoby, które ukończą nasze studia mogą zostać niezależnymi specjalistami, ekspertami z dziedziny ochrony środowiska i prowadzić własną działalność lub funkcjonować jako doradcy wójtów, burmistrzów, starostów, dyrektorów czy prezesów firmy.

Efekty kształcenia

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają wiedzę ogólną z zakresu ochrony środowiska, współczesnych zagrożeń dla przyrody oraz środowiska a także procesów i metod stosowanych w jego oczyszczaniu z organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń. Nasi studenci zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz technologiami ich przetwarzania, z systemami zarządzania środowiskiem, obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi ochronie środowiska oraz organizacją ochrony przyrody w Polsce. W ramach zajęć poruszane zostaną również zagadnienia związane z gospodarką energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii.

Wymagania wobec kandydatów

Uczestnikami studiów mogą być osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim).

Program studiów

Studia podyplomowe „Doradca ds. ochrony środowiska” trwają dwa semestry. Ich program obejmuje łącznie 176 godzin zajęć w ramach których omawiane są następujące bloki tematyczne:

 • PODSTAWY PRAWNE OCHRONY ŚRODOWISKA
 • POLITYKA EKOLOGICZNA
 • GOSPODARKA ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA W OCHRONIE ŚRODOWISKA
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
 • OCHRONA POWIETRZA
 • OCHRONA GLEB I REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
 • ROLA I ZADANIA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
 • OPTYMALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ EKO
 • PRZYKŁADY DORADZTWA

Co zyskasz dzięki udziałowi w studiach?

Absolwenci naszych studiów podyplomowych z ochrony środowiska zdobędą umiejętności oraz wiedzę w zakresie:

 • Najważniejszych regulacji prawa krajowego oraz Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska.
 • Identyfikacji zagrożeń ekologicznych, kompleksowej oceny ich oddziaływania na środowisko oraz ich unieszkodliwiania.
 • Organizacji systemów zbiórki odpadów, składowania odpadów a także unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym odpadów przemysłowych, odpadów zawierających azbest, metale ciężkie, odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz przeterminowanych środków ochrony roślin).
 • Nowoczesnych systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz technologii oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych.
 • Monitorowania czystości powietrza, identyfikacji źródeł oraz rodzajów zanieczyszczenia a także metod jego oczyszczania.
 • Zadań audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego, zasad przeprowadzania audytu oraz narzędzi komputerowych wykorzystywanych w zarządzaniu środowiskiem.
 • Optymalizacji przedsięwzięć EKO poprzez wyznaczanie ścieżki krytycznej, znajdowanie wąskich gardeł oraz ocenę czasu realizacji poszczególnych zadań. 
 • Identyfikacji form degradacji terenu, skażenia gleb oraz rekultywacji terenów poprzemysłowych i górniczych.
 • Wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w tym energii słońca, wiatru, geotermalnej, wód itd.

Cena, termin rozpoczęcia, organizacja zajęć:

 • Koszt studiów wynosi 3070 zł (w tym I rata 1000 zł płatna przed rozpoczęciem studiów).
 • Termin rozpoczęcia: 30 września 2023
 • Wykłady będą  przeprowadzane online za pomocą aplikacji Microsoft Teams z zachowaniem standardów studiów podyplomowych. Po ustaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostaną wznowione  zajęcia stacjonarne w siedzibie INSTYTUTU ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa 
 • Zajęcia realizowane są w sesjach sobotnio – niedzielnych co dwa-trzy tygodnie
 • Do 60% zajęć realizowanych jest w formie e-learningu
 • Na zakończenie studiów absolwenci otrzymują dyplom wystawiony przez Prywatną Wyższą Szkołą Ochrony Środowiska w Radomiu, która sprawuje nadzór merytoryczny nad przebiegiem studiów. 

Główne zalety e-learningu

Oszczędność czasu

szkolenia realizowane są w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu i okresie, jedyne czego Państwo potrzebują to dostęp do łącza internetowego

Oszczędność pieniędzy

brak dodatkowych kosztów wynikających z dojazdów, noclegów i wyżywienia

Nieograniczony dostęp do materiałów

mają Państwo nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych co umożliwia lepsze ich zrozumienie i przyswojenie.
 

Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów:

W trakcie studiów Słuchacze mogą uzyskać dodatkowe certyfikaty:

 • Pełnomocnik ds. gospodarki odpadami
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001:2015

Jak zapisać się na studia podyplomowe?

Aby zapisać się na studia prosimy o przesłanie na adres biuro@ssrn-polonia.eu następujących dokumentów:

Dodatkowe informacje

biuro@ssrn-polonia.eu

tel. (22) 416 75 73 lub 660 460 398


Masz pytania? Skontaktuj się z nami