• Promowanie działalności członków Stowarzyszenia, specjalizujących się w pośrednictwie  w obrocie nieruchomościami  i zarządzaniu nieruchomościami
  • Współdziałanie z organami administracji publicznej oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami
  • Promowanie doświadczeń stowarzyszeń zawodowych innych krajów,  opracowań własnych i autorskich
  • Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie poszerzania wiedzy i kwalifikacji zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości
  • Opiniowanie projektów przepisów prawa, w szczególności dotyczących gospodarki nieruchomościami
  • Organizowanie działań promocyjnych i informacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i  krajowym, w tym konferencji, zjazdów, seminariów itp.
  • Ułatwianie członkom Stowarzyszenia dostępu do przepisów prawa oraz specjalistycznej literatury fachowej
  • Nadzór merytoryczny nad przebiegiem kursów dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji zawodowej
  • Propagowanie wśród członków Stowarzyszenia zasad etyki zawodowej oraz kontrola ich przestrzegania
  • Udzielanie innym podmiotom lub osobom fizycznym rekomendacji kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami