S T A T U T   

S T O W A R Z Y S Z E N I A    

S P E C J A L I S T Ó W   R Y N K U   N I E R U C H O M O Ś C I    "P O L O N I A"

 

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia

 

§1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA” (skrót - SRN POLONIA) i jest stowarzyszeniem zrzeszającym specjalistów rynku nieruchomości w szczególności pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców Nieruchomości. 

2.Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości "POLONIA", zwane dalej w treści statutu "Stowarzyszeniem", działa na podstawie przepisów ustawy z dn. 7.04.1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (jedn. tekst Dz.U. 2001, Nr 79, poz. 855) oraz postanowień niniejszego statutu. 

 

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa. 

 

§3

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy. 

2.Działalność zagraniczna Stowarzyszenia nie może naruszać przepisów prawa obowiązujących w krajach, na których Stowarzyszenie prowadzi działalność. 

 

§ 4

 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

 

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o pokrewnym profilu działania. 

 

§ 6

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Może jednak, do prowadzenia swoich spraw, zatrudniać pracowników lub osoby na zlecenie. 

2.Do prowadzenia spraw administracyjno-finansowych związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia tworzy się Biuro Zarządu Stowarzyszenia, którym kieruje Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia. 

 

§ 7

1.Stowarzyszenie używa dużej pieczęci okrągłej z napisem:    Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA” oraz innych pieczęci, znaków i wzorów ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia. 

2.Stowarzyszenie może ustalić własne godło, odznakę organizacyjną i odznaki honorowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania

 

§ 8

 Celem działania Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska specjalistów rynku  nieruchomości, wypracowanie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia, promocja i propagowanie usług członków Stowarzyszenia, kreowanie specjalisty rynku nieruchomości jako profesji - odrębnej grupy zawodowej, podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej, czuwanie nad poziomem etycznym oraz reprezentowanie interesów środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych. 

 

§ 9

 Stowarzyszenie osiąga swoje cele w szczególności poprzez: 

1)promowanie działalności członków Stowarzyszenia, specjalizujących się w dziedzinie obsługi rynku nieruchomości, 

2)współdziałanie z organami administracji publicznej oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego, 

3)propagowanie doświadczeń stowarzyszeń zawodowych innych krajów, opracowań własnych i autorskich, 

4)prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie poszerzania wiedzy i kwalifikacji zawodowych specjalistów rynku nieruchomości, 

5)współpracę z pokrewnymi zagranicznymi organizacjami zawodowymi, 

6)opiniowanie projektów przepisów prawa, a w szczególności dotyczących gospodarki nieruchomościami,

7)prezentowanie wobec społeczeństwa, instytucji i organizacji, a także wobec organów administracji publicznej, opinii członków Stowarzyszenia nt. nieruchomości, unormowań prawnych w zakresie rynku nieruchomości oraz o roli i zadań  specjalisty rynku nieruchomości w systemie gospodarki rynkowej, 

8)organizowanie działań promocyjnych i informacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym, w tym konferencji, zjazdów, seminariów, dokształcania ustawicznego, wystaw, itp., 

9)tworzenie, do wewnętrznego użytku członków Stowarzyszenia, bazy danych dotyczących rynku nieruchomości, notowań cen transakcyjnych, wymiana własnych doświadczeń, 

10)ułatwianie członkom Stowarzyszenia dostępu do przepisów prawa oraz specjalistycznej literatury fachowej, 

11)podejmowanie innych działań wspólnych w interesie członków Stowarzyszenia, 

12)nadzór merytoryczny nad przebiegiem szkolenia i praktyk zawodowych dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji zawodowej lub uprawnień zawodowych, 

13)organizowanie, w przypadku zawarcia porozumienia z właściwym centralnym organem administracji rządowej lub Federacji, postępowania kwalifikacyjnego na uzyskanie licencji zawodowej lub uprawnień z zakresu obsługi rynku nieruchomości, 

14)propagowanie wśród członków Stowarzyszenia zasad etyki zawodowej oraz kontrola ich przestrzegania,

15)udzielanie innym podmiotom lub osobom fizycznym rekomendacji kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.

 

§ 10

1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z wyjątkiem działalności konkurencyjnej w stosunku do swoich członków oraz zawodów wyszczególnionych ustawie o gospodarce nieruchomościami, a dochód będzie przeznaczać na realizację celów statutowych. 

2.Stowarzyszenie ma prawo organizować seminaria szkolenia dla specjalistów rynku nieruchomości. 

3.Stowarzyszenie ma prawo zawierać porozumienia w zakresie zadań przekraczających możliwości indywidualnych członków na wykonanie zadań lokalnych, regionalnych, krajowych i zagranicznych w imieniu i na wniosek członków uchwałą Zarządu. 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a)założycieli, 

b)zwyczajnych, 

c)wspierających, 

d)honorowych. 

 

§ 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, wykonująca  działalność zawodową, naukową, szkoleniową lub publicystyczną w obszarze rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem  pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami, która zadeklaruje wolę przynależności do  Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

 

§ 13

 Członkiem założycielem jest osoba, która w dniu zebrania założycielskiego zadeklarowała chęć przystąpienia do stowarzyszenia i fakt ten   potwierdziła swoim podpisem na liście członków założycieli. 

 

§ 14

 Członek założyciel i członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

1)uczestniczyć w działalności statutowej Stowarzyszenia, 

2)wybierać, na zasadach określonych w niniejszym statucie, skład osobowy organów Stowarzyszenia, 

3)być wybieranym, na zasadach określonych w niniejszym statucie, do składu osobowego organów Stowarzyszenia oraz komisji i zespołów specjalistycznych, o których mowa w § 22 ust.1 pkt 1 i 2, 

4)korzystać z urządzeń, świadczeń, szkoleń, informacji, usług i pomocy Stowarzyszenia, w granicach określonych niniejszym statutem oraz uchwałami organów Stowarzyszenia, 

5)nosić odznakę Stowarzyszenia, 

6)zamieszczenia na wizytówce i w materiałach promocyjnych (foldery reklamowe, strony internetowe, etc.) napisu: "Członek Stowarzyszenia Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA”. 

7)ma prawo budować i korzystać z bazy danych Stowarzyszenia na zasadach regulaminowych.

 

§ 15

 Członek założyciel i członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek: 

1)przestrzegania statutu, opracowanych na jego podstawie regulaminów oraz wykonywania uchwał organów Stowarzyszenia, 

2)aktywnego współdziałania w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia, 

3)przestrzegania przepisów prawa w zakresie zawodów rynku nieruchomości oraz zasad etyki zawodowej, 

4)bieżącej współpracy ze Stowarzyszeniem w zakresie funkcjonowania banku informacji o nieruchomościach, 

5)regularnego uiszczania kwartalnych składek członkowskich oraz innych opłat wprowadzonych na podstawie uchwał organów Stowarzyszenia, z wyjątkiem określonym w §18 niniejszego Statutu, 

6)czynnego uczestnictwa i zachowania koleżeńskiej postawy w życiu wewnątrzstowarzyszeniowym, 

7)uczestniczyć w zebraniach członków Stowarzyszenia. 

 

§ 16

1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc organizacyjną w realizacji celów Stowarzyszenia, pomoc finansową lub rzeczową oraz osoby, które działają lub są w inny sposób zainteresowane działalnością w zakresie obsługi nieruchomości. 

2.Członek wspierający może bez prawa głosu uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, a także brać udział z głosem doradczym w pracach komisji, grup i zespołów oraz uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach. Członek wspierający może działać również przez przedstawiciela. 

3.Status członka wspierającego nadaje Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z charakterem i rodzajem działalności zainteresowanego. 

 

§ 17

1.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób przyczyniła się do znaczącego postępu w realizacji jego celów statutowych. 

2.Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

3.Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego oraz zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

 

§ 18

I.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1)pisemnej rezygnacji złożonej przez członka Stowarzyszenia do Zarządu Stowarzyszenia, 

2)podjęcia przez Zarząd uchwały o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia z powodu: 

a)zalegania ze składkami przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, 

b)działalności na szkodę Stowarzyszenia, nie przestrzegania postanowień statutu, bądź naruszenia norm etyki zawodowej, 

II.Podjęcie przez Zarząd uchwały, o której mowa w ust. 2 pkt b) wymaga wniosku Komisji Etyki Zawodowej. 

III.Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodów wyszczególnionych w ust 2 pkt b) przysługuje pisemne odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia, w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o skreśleniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Brak odwołania w ww. terminie przesądza o ostatecznym skreśleniu z listy członków. 

 

ROZDZIAŁ IV

Ustrój i władze Stowarzyszenia

 

§ 19

1.Organami Stowarzyszenia są: 

a)Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia, 

b)Zarząd Stowarzyszenia, 

c)Komisja Etyki Zawodowej, 

d)Komisja Rewizyjna. 

2.W sytuacji, gdy ilość członków Stowarzyszenia przekroczy liczbę 100 osób, Walne Zgromadzenie Członków może zostać zastąpione przez Walne Zgromadzenie Delegatów, wg zasad ustalonych na wniosek Zarządu Stowarzyszenia w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków. Wnioskując sposób wyłaniania delegatów Zarząd Stowarzyszenia jest obowiązany do przyjęcia zasady: 1 delegat na każdych 5 członków Stowarzyszenia oraz dodatkowo 1 delegat, jeżeli ogólna liczba takich członków nie jest podzielna przez 5. 

3.Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący zespołów specjalistycznych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu z prawami do głosowania, niezależnie od wybieranych delegatów. 

4.Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 5 lat. 

5.Wybory do składu osobowego organów odbywają się w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia może postanowić o jawności wyborów. 

6.Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 

7.W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, do składu tych organów można powołać nowe osoby. Powołanie następuje na podstawie uchwały odpowiednio Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej. Liczba powołanych osób w toku kadencji nie może przekroczyć 1/3 całego statutowego składu osobowego tych organów. 

8.Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyłączeniem spraw, co do których statut stanowi inaczej. 

9.Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy Członków danego organu. 

10.Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swe funkcje bez wynagrodzenia, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej. 

 

§ 20

1. Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze jest zwoływane przez Zarząd raz na cztery lata. 

3. Zwyczajne (sprawozdawcze) Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku. 

4. W informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów) należy podać jego termin, miejsce i porządek obrad. Pisemne powiadomienie w tej sprawie Zarząd powinien rozesłać do wszystkich członków (delegatów) Stowarzyszenia nie później niż 14 dni przed terminem zebrania. 

5. Zwyczajne oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków (Delegatów) odbywają się: 

a) w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (Delegatów) uprawnionych do głosowania, 

b) w drugim terminie, wskazanym w pisemnym powiadomieniu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, lub na wniosek 50 % członków (Delegatów) Stowarzyszenia. 

7. W przypadkach szczególnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna. 

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) Zarząd Stowarzyszenia jest obowiązany zwołać niezwłocznie, z zastrzeżeniem § 33. 

9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) może obradować tylko nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane.

 

§ 21

Do właściwości Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów) należy: 

1) wybór Prezesa Stowarzyszenia, 

2) wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, 

3) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, 

4) uchwalanie rocznych planów działania Stowarzyszenia, opracowanych i wnioskowanych przez Zarząd, 

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, 

6) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, 

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia, 

8) uchwalanie upoważnienia dla Zarządu Stowarzyszenia do nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości służących potrzebom Stowarzyszenia, 

9) ustalenie najwyższej kwoty i charakteru zobowiązań, które może zaciągnąć Zarząd Stowarzyszenia, 

10) przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia, 

 

§ 22

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym. Stanowią go: Prezes i dwaj wiceprezesi Stowarzyszenia oraz dwaj pozostali członkowie Zarządu. Ukonstytuowanie się Zarządu, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1, następuje na pierwszym posiedzeniu po wybraniu go przez Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów). Wiceprezesów wybiera Zarząd Stowarzyszenia spośród wybranych członków Zarządu. 

2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia te zwołuje Prezes Stowarzyszenia lub wyznaczony przez niego wiceprezes, z podaniem porządku dziennego obrad. Posiedzenia te są protokołowane. 

3. Prezes lub Wiceprezesi Stowarzyszenia może zapraszać na posiedzenia Zarządu członków Stowarzyszenia, w tym w szczególności przewodniczącego lub członków Komisji Rewizyjnej. Osoby zaproszone uczestniczą w zebraniach z głosem doradczym. 

 

§ 23

 Do właściwości Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem, 

2) nabywanie mienia dla potrzeb Stowarzyszenia. 

3) reprezentowanie Stowarzyszenia przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi, 

4) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów), 

5) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów), 

6) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na forum Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów), 

7) opracowywanie strategii działania Stowarzyszenia i projektów rocznych planów działania, celem przedstawienia na forum Walnego Zgromadzenia, 

8) opracowanie projektu regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia, 

9) powoływanie składów osobowych i zatwierdzanie regulaminów działania biura, o którym mowa w § 6 ust. 2, oraz komisji i zespołów specjalistycznych wymienionych w § 24 ust. 1 pkt. a i b, 

10)powoływanie pełnomocników wymienionych w § 24 ust. 1 pkt. c oraz zatwierdzanie zakresów ich działania, 

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i członków wspierających Stowarzyszenia, a także skreślenia z rejestrów tych członków, 

12) kierowanie spraw do odpowiednich komisji i zespołów, wymienionych w § 24 ust. 1 pkt. a i b, 

13) ustalanie godła, odznaki organizacyjnej i odznak honorowych Stowarzyszenia, 

14) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, 

15) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym charakterze, albo o wystąpieniu z nich, 

16) przyjęcie uchwały w sprawie powołania lub rozwiązania oddziału Stowarzyszenia, 

17) przyjęcie uchwały w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w Federacji Stowarzyszeń lub innym pokrewnym Stowarzyszeniu (związku Stowarzyszeń), 

18) inicjowanie i wykonywanie wszelkich działań wymienionych w § 9, nie zastrzeżonych w niniejszym statucie do kompetencji innych organów Stowarzyszenia, 

19) uchwały Zarządu podejmowane są kolegialnie na podstawie głosowania po jednym głosie przez każdego Członka Zarządu, zwykłą większością głosów. 

 

§ 24

1. W ramach struktury Stowarzyszenia, mogą być powoływane (powoływani): 

a) Komisja Etyki Zawodowej, 

b) Komisja Prawna, 

c) inne komisje stałe (według potrzeb), 

d) doraźne (problemowe) zespoły specjalistyczne, 

e) pełnomocnicy Zarządu. 

2. Przewodniczących oraz składy osobowe komisji i zespołów specjalistycznych wymienionych w ust. 1 pkt. a i b niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 statutu, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. 

 

§ 25

1. Komisja Etyki Zawodowej jest sądem koleżeńskim Stowarzyszenia. 

2. Komisja Etyki Zawodowej liczy pięciu członków powołanych przez Zarząd Stowarzyszenia. Członkowie Komisji wybierają spośród swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Ukonstytuowanie się Komisji następuje na jej pierwszym posiedzeniu, jednak nie później niż po upływie 14 dni od daty powołania jej przez Zarząd. 

3. Do właściwości Komisji Etyki Zawodowej należy: 

a) rozpatrywanie spraw dotyczących naruszenia statutu przez członków Stowarzyszenia, 

b) rozpatrywanie spraw dotyczących sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia, 

c)badanie skarg dotyczących naruszenia przepisów prawa, regulaminów, standardów zawodowych oraz zasad etyki zawodowej przez członków Stowarzyszenia, 

d)wykonywanie innych zadań wymienionych w regulaminie działania Komisji, 

e) kierowanie do Zarządu Stowarzyszenia wniosków wynikających z rozpatrzenia spraw wymienionych w pkt. a - d, a także wniosków, o których mowa w § 18 ust. I pkt 2. 

4. Przewodniczący Komisji Etyki Zawodowej przedstawia, celem zatwierdzenia przez Zarząd, projekt regulaminu działania Komisji. 

5. Regulamin Komisji Etyki Zawodowej uchwala Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 

6. Komisja Etyki Zawodowej przystępuje do wykonywania czynności z zakresu spraw określonych w ust. 3 pkt. a - c, na żądanie organu Stowarzyszenia, wyrażone w jego uchwale.

 

§ 26

1. Komisja Rewizyjna liczy trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów). Członkowie Komisji wybierają spośród swego grona Przewodniczących. Ukonstytuowanie się Komisji następuje na pierwszym posiedzeniu po wyborach, jednak nie później niż po upływie 14 dni od daty wyborów. 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego Zastępca przedstawia, celem zatwierdzenia, na forum Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów) projekt regulaminu działania Komisji, po uprzednim zaopiniowaniu go przez Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Komisja Rewizyjna kontroluje co najmniej raz na rok całokształt działalności Zarządu Stowarzyszenia pod względem celowości, gospodarności i zgodności z przepisami oraz ma obowiązek składania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności. 

 

§ 27

1. Regulaminy działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia w uchwale. 

2. Regulaminy działania biura, o którym mowa w § 6 ust. 2, komisji i zespołów specjalistycznych wymienionych w § 24 ust. 1 pkt. a i b oraz zakresy działania pełnomocników Zarządu, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt. c, zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia w uchwale. 

3. Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok sprawozdawczy. 

 

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 28

1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić fundusze, nieruchomości i ruchomości. 

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

a)wpisowego i składek członkowskich, 

b) dochodów z rzeczy ruchomych, nieruchomości oraz praw dających przychody, 

c) wpływów z działalności dokształcania, 

d) zapisów, darowizn, subwencji i spadków, 

e )innych wpływów i dochodów z działalności statutowej. 

2.  Majątek i środki Stowarzyszenia powinny być wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe. 

3. Członkowie Stowarzyszenia nie mogą być wynagradzani za wykonywanie swoich obowiązków, jak również nie uczestniczą w zyskach. Nie dotyczy to zwrotu kosztów własnych (np. przejazdów) związanych z wykonywaniem decyzji Zarządu oraz wynagradzania osób pozostających w stosunku pracy ze Stowarzyszeniem, a także członków będących ekspertami, wykładowcami i doradcami działającymi na zlecenie Stowarzyszenia przy zachowaniu umiarkowanych stawek rynkowych za poszczególne usługi. 

3. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd poprzez uchwały z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do decyzji Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów). 

 

ROZDZIAŁ VI

Reprezentacja

 

§ 29

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Stowarzyszenia są uprawnieni: 

1) Prezes Stowarzyszenia i Członek Zarządu (łącznie), 

2) Wiceprezes i Członek Zarządu lub dwóch członków zarządu, 

3) Pełnomocnik Zarządu w granicach umocowania przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia ogólne

 

§ 30

Wpisowe i składki nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 31

1. Stowarzyszenie ma prawo przystąpienia do innych Stowarzyszeń i Federacji związanych w swojej działalności statutowej z tematyką nieruchomości. W ramach Stowarzyszenia mogą powstawać kluby partnerskie pośredników w obrocie nieruchomościami w liczbie pięciu do kilkunastu osób działających na rynku lokalnym. Zasady organizacji i działalności klubów opracuje Zarząd Stowarzyszenia. 

2. W przypadku przekroczenia liczby członków powyżej 100 osób powstanie tych klubów jest obowiązkowe, w szczególności do wyboru delegatów na zwyczajne bądź nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

 

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 32

Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów) podjętej, z zastrzeżeniem § 33, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu następuje zwykłą większością głosów osób obecnych, uprawnionych do głosowania, a podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia - większością 2/3 głosów takich osób.

 

§ 33

Wniosek w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia może także zostać złożony przez członków Stowarzyszenia w ilości określonej w § 20 ust. 6. Wniosek taki powinien wpłynąć do Zarządu Stowarzyszenia na co najmniej 60 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów). 

 

§ 34

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powołuje Komisję Likwidacyjną i decyduje o majątku Stowarzyszenia. 

 

Niniejszy tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 1/2014 Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia w dniu 16.12.2014 r.

Statut

Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości "POLONIA"

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

 

(22) 331 76 00

 

biuro@ssrn-polonia.eu

Polityka prywatności

Polityka cookies

STOWARZYSZENIE SPECJALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI "POLONIA"