Źródła informacji o nieruchomościach 

o charakterze przestrzennym 

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami „POLONIA”

oraz Korporacja SEDPOL Instytut Edukacji Europejskiej

 

zapraszają doudziału w seminarium w formie wasztatów na temat:

 

Źródła informacji o nieruchomościach o charakterze przestrzennym oraz dostępność tych opracowań w świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych czyli jak czytać mapy

 

 

Gdzie i kiedy?

w dniu 01.12.2019, ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

 

PROGRAM SZKOLENIA (8 godz. edukacyjnych)

1.Ewidencja gruntów i budynków, księga wieczysta, kataster nieruchomości

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i  inne dokumenty planistyczne

4. Sieć uzbrojenia terenu, mapa zasadnicza

5. Dokumentacja prawna i techniczna. Ocena stanu prawnego nieruchomości

6. Mapowe portale internetowe

7. Umiejętność korzystania z Internetu i portali internetowych

8. Korzystanie z map geodezyjnych, oznaczenia i rodzaje map

 

Korzyści ze szkolenia:

1. Szczegółowe zapoznanie się z podstawowymi  opracowaniami kartograficznymi tj. mapami ewidencyjnymi, zasadniczymi, topograficznymi i ogólnogeograficznymi oraz mapami do celów prawnych,

2. Poznanie  zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie, czyli map do celów projektowych i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

3. Przybliżenie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map, ortofotomapy i numeryczny model terenu,

4. Poznanie praktycznych sposobów korzystania z systemów informacji przestrzennej.

5. Korzystanie z map geodezyjnych, oznaczenia i rodzaje map.

 

Krótka informacja o wykładowcy: 

inż. Agnieszka Zabłocka-Gasek  – Geodeta uprawniony z 20 letnim doświadczeniem. Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji  w dziedzinie geodezji i kartografii  posiadam od 2009 roku. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, w którym od 2017 roku pełnię funkcję Sekretarza Zarządu oraz członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

 

Koszt szkolenia  w ilości  8 godz, wynosi: 200 zł plus 23% podatku VAT płatne na konto: 11 1020 1127 0000 1402 0083 6429 

 

 

Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości "POLONIA"

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

 

(22) 331 76 00

 

biuro@ssrn-polonia.eu

STOWARZYSZENIE SPECJALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI "POLONIA"