Studia podyplomowe

Doradca ds. Ochrony Środowiska

Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości "POLONIA"

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

 

(22) 331 76 00

 

biuro@ssrn-polonia.eu

Studia podyplomowe z Ochrony środowiska

Zapraszamy na studia podyplomowe „Doradca do spraw ochrony środowiska”, które przeznaczone są dla pracowników i kadry kierowniczej urzędów administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, instytucji branży ochrony środowiska oraz wszystkich osób, które chcą zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania ochroną środowiska. 

 

Doradca ds. ochrony środowiska to zawód przyszłości. Absolwenci naszego kierunku zdobywają nowy, unikalny zawód Specjalisty ds. ochrony środowiska, który już od wielu lat funkcjonuje w pozostałych krajach Unii Europejskiej.  Osoby, które ukończą nasze studia mogą zostać niezależnymi specjalistami, ekspertami z dziedziny ochrony środowiska i prowadzić własną działalność lub funkcjonować jako doradcy wójtów, burmistrzów, starostów, dyrektorów czy prezesów firmy.

 

Efekty kształcenia

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają wiedzę ogólną z zakresu ochrony środowiska, współczesnych zagrożeń dla przyrody oraz środowiska a także procesów i metod stosowanych w jego oczyszczaniu z organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń. Nasi studenci zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz technologiami ich przetwarzania, z systemami zarządzania środowiskiem, obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi ochronie środowiska oraz organizacją ochrony przyrody w Polsce. W ramach zajęć poruszane zostaną również zagadnienia związane z gospodarką energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii.

 

Wymagania wobec kandydatów

Uczestnikami studiów mogą być osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim).

 

Program studiów

Studia podyplomowe „Doradca ds. ochrony środowiska” trwają dwa semestry. Ich program obejmuje łącznie 176 godzin zajęć w ramach których omawiane są następujące bloki tematyczne:

- PODSTAWY PRAWNE OCHRONY ŚRODOWISKA

- POLITYKA EKOLOGICZNA

- GOSPODARKA ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

- GOSPODARKA PRZESTRZENNA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

- GOSPODARKA ODPADAMI

- GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

- OCHRONA POWIETRZA

- OCHRONA GLEB I REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

- ROLA I ZADANIA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

- OPTYMALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ EKO

- PRZYKŁADY DORADZTWA

 

Co zyskasz dzięki udziałowi w studiach?

Absolwenci naszych studiów podyplomowych z ochrony środowiska zdobędą umiejętności oraz wiedzę w zakresie:

- Najważniejszych regulacji prawa krajowego oraz Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska.

- Identyfikacji zagrożeń ekologicznych, kompleksowej oceny ich oddziaływania na środowisko oraz ich unieszkodliwiania.

- Organizacji systemów zbiórki odpadów, składowania odpadów a także unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym odpadów przemysłowych, odpadów zawierających azbest, metale ciężkie, odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz przeterminowanych środków ochrony roślin).

- Nowoczesnych systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz technologii oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych.

- Monitorowania czystości powietrza, identyfikacji źródeł oraz rodzajów zanieczyszczenia a także metod jego oczyszczania.

- Zadań audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego, zasad przeprowadzania audytu oraz narzędzi komputerowych wykorzystywanych w zarządzaniu środowiskiem.

- Optymalizacji przedsięwzięć EKO poprzez wyznaczanie ścieżki krytycznej, znajdowanie wąskich gardeł oraz ocenę czasu realizacji poszczególnych zadań. 

- Identyfikacji form degradacji terenu, skażenia gleb oraz rekultywacji terenów poprzemysłowych i górniczych.

- Wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w tym energii słońca, wiatru, geotermalnej, wód itd.

 

Cena, termin rozpoczęcia, organizacja zajęć:

- Całkowity koszt studiów wynosi 3070 zł/brutto za cały rok (w tym 120 zł wpisowe, płatne przy zapisie)

- Termin rozpoczęcia: 28.06.2020 

Wykłady będą  przeprowadzane online za pomocą aplikacji Microsoft Teams z zachowaniem standardów studiów podyplomowych. Po ustaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostaną wznowione  zajęcia stacjonarne w siedzibie INSTYTUTU ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa 

- Zajęcia stacjonarne w ramach studiów odbywają się średnio raz w miesiącu, w zjazdach sobotnio-niedzielnych, w godzinach od 9:00 do 17:00, w siedzibie Korporacji SEDPOL przy ul. Czapelskiej 38 w Warszawie. 

- Ponadto, dla wygody osób spoza Warszawy, część zajęć realizowana jest w formie e-learningu

- Na zakończenie studiów absolwenci otrzymują dyplom wystawiony przez Prywatną Wyższą Szkołą Ochrony Środowiska w Radomiu, która sprawuje nadzór merytoryczny nad przebiegiem studiów. 

 

Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów:

W trakcie studiów Słuchacze mogą uzyskać dodatkowe certyfikaty:

- Pełnomocnik ds. gospodarki odpadami (100 zł)

- Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001:2000 (50 zł)

 

Wymagane dokumenty

dowód wpłaty wpisowego

ksero dyplomu

zdjęcie (format dyplomowy)

podanie o przyjęcie na studia  

formularz zgłoszeniowy   

zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Aby zapisać się na studia lub uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontak telefoniczny lub mailowy:

tel. 22 331 76 33, kom. 660 460 398

e-mail: biuro@ssrn-polonia.eu lub bartlomiej.burchart@sedpol.edu.pl

STOWARZYSZENIE SPECJALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI "POLONIA"